About Me

header ads

ผู้การฯคัมภีร์ เป็นประธานและปาฐกถา วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร สุพรรณบุรี
เมื่อเร็วๆนี้  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เป็นประธานร่วมในงานสวดมนต์สัญจรตะลอนไปทั่ว เพื่อแสดงความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ยังได้ปาฐกถาเรื่อง “ธรรมาธิปไตยร่วมสมัยกับการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต” ณ ศาลาอาศรมพระพรหมเวที สวนกล้วยบานานา สุพรรณบุรี ภายในวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง สุพรรณบุรี


โดยพิธีในงานมีการเริ่มลงทะเบียนเจ้าภาพต้นผ้าป่าตั้งแต่เวลา 07:00 น. และสวดมนต์ ทำวัตรเช้า พร้อมทั้งเจริญสติภาวนา ณ เวลา 08: 00 น.โดยพระครูสุวรรณวิจิตร จร.วัดสามชุก ในเวลา 09.30 น. เป็นการเปิดพิธีโดยมี รศ.นพ.สำเร็จ รุ่งเรือง ประธานกรรมการองค์การศาสนาพุทธโลก เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับการเปิดงานโดยนายนพฤทธิ์ ศริโกศล รองผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี อีกทั้งยังมีการนำสมาทานเบญจศีล กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะจากประธานฝ่ายสงฆ์


บรรยากาศภายในงานมีการบรรยายธรรมโดยหัวข้อแรกเป็นเรื่อง “สิทธิเสรีภาพของชาวพุทธในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย” ซึ่งได้รับการบรรยายโดย พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (เปรียญ, ดร.) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และปาฐกาเรื่อง “ธรรมาธิปไตยร่วมสมัยกับการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต” จากนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มียังมีการเสวนาธรรมเรื่อง “ถอดรหัสพระธรรมวินัยกับยุทธการทางข้อมูลข่าวสารในสังสังคมยุค social “ จากวิทยากรเสวนาร่วมได้แก่ พระธรรมกิตติเมธี (ป.ธ.๙, ดร.), พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชช ป.ธ.๙,ดร.) และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ (ป.ธ.๙, ดร.) จากนั้นเสวนาธรรมในหัวข้อของ บทบาทองค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) ต่อสังคมไทยโดยรศ.นพ.สำเร็จ รุ่งเรือง และคุณทัพพ์พนธ์ ธรรมภักดี หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายธรรมก็มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนองค์การฯ และกรวดน้ำรับพรเป็นการเสร็จสิ้นพิธี


บรรยากาศภายในงานมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และมีโรงทานจากชาวบ้านมาร่วมทำบุญกันมากมาย รวมถึงมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าการเกษตร ต้นไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ มาขายภายในงาน ทั้งนี้ผู้การคัมภีร์ก็ได้มีการอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านอีกด้วย


#SkyMed #SkyCrop #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #วัดป่าเลไลยก์ #ธรรมาธิปไตย #การเมือง #ประชาธิปไตย #คณะปวงชน #ธรรมาธิปไตย