About Me

header ads

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักลัทธิประหลาด อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ


     นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่                  11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้รับตัวอย่าง น้ำ อาหาร เครื่องดื่มและชาสมุนไพร จำนวนทั้งหมด 25 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  สาธารณสุขอำเภอคอนสาร และโรงพยาบาลคอนสาร ส่งตรวจสอบคุณภาพและเฝ้าระวังอันตราย              ต่อผู้บริโภค โดยตัวอย่างทั้งหมดเก็บจากการลงพื้นที่สำรวจสำนักลัทธิประหลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง               อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีเจ้าสำนักเป็นชายสูงวัยอ้างตัวเป็น “พระบิดา” ของทุกศาสนา มีอิทธิฤทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยของเสียของตัวเอง มีกลุ่มลูกศิษย์ศรัทธาเข้ามารักษาโรค และสำนักดังกล่าวยังเป็นสถานที่              ผลิตอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ผลิต ได้แก่ ปลาร้าบอง ข้าวเกรียบปลา ถั่วทอดและเครื่องดื่ม เป็นต้น                ทั้งนี้มีการกระจายสินค้าโดยจำหน่ายผ่านทั้งทางออนไลน์และรถเร่ตามหมู่บ้าน  

              นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจวิเคราะห์                 หาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหารและสารพิษที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และจะแจ้งผลการตรวจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิต่อไป

*********************  13 พฤษภาคม 2565